อต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ต่อผู้บริหารองค์การตลาด เพื่อพิจารณาอนุมัติ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ฝ่ายบริหารบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอร่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ต่อผู้บริหารองค์การตลาด และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) ตามโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (performance agreement - PA) ประจำปีงบประมาณ 2565