ประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินกิจการของ อต. วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การตลาด ชั้น 3 องค์การตลาดจัดประชุมชี้แจงนโยบายกรอบการดำเนินกิจการขององค์การตลาด โดยเป็นการชี้แจงนโยบายเร่งด่วน นโยบายที่สำคัญขององค์การตลาด โดยมีผู้บริหารองค์การตลาด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การตลาดชั้น 3 และพนักงานองค์การตลาด ผู้ประกอบการค้า คู่ค้าขององค์การตลาด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยการประชุมในครั้งนี้มีนโยบายเร่งด่วนได้แก่การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าขององค์การตลาดปฏิบัติตามมาตราการและแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด