โครงการ “ตลาดมาตรฐานสุขอนามัย” ประจำปี 2565 อาหารปลอดภัย ไว้ใจตลาดหนองม่วง ภายใต้กิจกรรม “ตลาดมาตรฐานสุขอนามัย” สุ่มตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร . องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล น้ำมันประกอบอาหาร หรืออื่นๆ ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ตลาดมาตรฐานสุขอนามัย”