รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ลงพื้นที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมด้วยตัวแทนคู่ค้าขององค์การตลาด ลงพื้นที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นตลาดกลางการค้าส่งสินค้าเกษตรของประเทศไทย เพื่อสำรวจตลาดหาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด โดยเฉพาะผลผลิตขิงล้นตลาดและราคาตกต่ำบนพื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอเมืองคอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่คาดว่าจะล้นกว่าสี่แสนกิโลกรัม ทั้งนี้ องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการระบายสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงวิกฤตโควิดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล