รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมหารือรองประธานสภาหอการค้าไทย เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกรไทย วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาดทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย เข้าพบนายอธิป พีชานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือแนวความร่วมมือด้านการสนับสนุนช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรไทย และสินค้า SME OTOP ไทย ทั้งตลาดในและต่างประเทศในการต่อยอด โครงการ Demand Driven by Data ขององค์การตลาด