อต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีคณะผู้บริหารองค์การตลาดและพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง