อต. จัดอบรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร ขององค์การตลาด วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การตลาด จัดอบรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร โครงการ จัดทำแผนดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การตลาด หัวข้อ หลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยมีผู้บริหารองค์การตลาด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การตลาดชั้น 3 และพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) คือ กระบวนในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ (Business) ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร