วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่าย โดยนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โดย แพทย์หญิงกัญญาภัค ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และนายอภิวัฒน์ แสงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งรับฟังข้อชี้แจงจาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรสกลนคร การส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์