อต. ศึกษาดูงานโก่งธนูโมเดล ชุมชนต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การตลาดร่วมศึกษาดูงานความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา โก่งธนูโมเดล อบต. โก่งธนู ถือเป็นต้นแบบของโครงการที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรตามแนวทาง 3 Rs คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ครบวงจร