วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การตลาดได้ดำเนินการถ่ายทอดเกี่ยวกับแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยเลขาองค์การตลาด ให้พนักงานระดับบริหาร ปฏิบัติการและลูกจ้างของ องค์การตลาดให้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปรับแผนการเสริมสร้างคุณธรรมภายในองค์กร โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม