วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 องค์การตลาดจัดประชุมผู้เช่าและผู้ประกอบการ ขององค์การตลาด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การตลาด ทั้งในด้านความเหมาะสม เงื่อนไขการใช้พื้นที่ รูปแบบการใช้ประโยชน์ รวมทั้งอัตราค่าเช่าพื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมชัดเจน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการขององค์การตลาดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น