การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ถือเป็นภารกิจสำคัญของทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ในการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์การตลาด ได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม