อต.คัดเลือกสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายประเทศสาธารณรัฐ นาอูรู