อต.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์การจัดการนวัตกรรมตามแนวทางของ ISO 56002 : 2019 วันที่ 11-12 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การตลาดอย่างยั่งยืนและคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การตลาดอย่างยั่งยืน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์การจัดการนวัตกรรมตามแนวทางของ ISO 56002 : 2019