อต.จัดประชุมหารือแนวทางการระบายสินค้าเกษตรล้นตลาด วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือปัญหาอุปสรรคสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากและสินค้ามีราคาตกต่ำ อีกทั้งปัจจุบันประสบปัญหาด้านการส่งออกเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีคณะผู้บริหารขององค์การตลาดเข้าร่วมประชุม เบื้องต้นองค์การตลาดได้หารือแนวทางเชื่อมโยงความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อหาช่องทางการระบายสินค้ารวมถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งนี้ยังได้หารือถึงแผนการส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรเข้าสู่ช่องทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย