อต.จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและมอบนโยบายรายครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65) วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น 2 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด คณะผู้บริหารองค์การตลาดและพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ 1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA) 2) ผลการดำเนินงานรายครึ่งปีแรกตามตัวชี้วัด MOU ประจำปีงบประมาณ 2565 (1ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565 ) 3) โครงการสำคัญขององค์การตลาด 4)จัดการความต่างทาง Generation ด้วย 4 เทคนิคในการดูแลพนักงาน 5) แนวทางการดำเนินงานขององค์การตลาด รายครึ่งปีหลังงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) 6) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รายครึ่งปีหลัง งบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) และ 7) งบประมาณ ประจำปี 2565 และ 2566