องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นำโดย ตลาดสาขาตลิ่งชัน เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโครงการ Go green 6G ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของภาชนะโฟมที่มีต่อสุขภาพและก่อภาวะโลกร้อน จากวิถีชีวิต สังคม เทคโนโลยี หวังในการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยดำเนินการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ภายใต้โครงการ รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (Say no to foam) ในปี 2565 นี้ องค์การตลาดได้ดำเนิน "โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green 6G)