ตลาดสาขาบางคล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับพื้นที่ชุมชนบริเวณตลาดสาขาบางคล้าเป็นการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคไม่ให้รบกวนและก่อความรําคาญตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมพาหะนำโรคอย่างเข้มข้น ภายใต้การพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม