องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย พร้อมแล้วกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 องค์การตลาดจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565