องค์การตลาดจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2565 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 องค์การตลาดจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรและผู้นำให้มีศักยภาพ และมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ