อ.ต. เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ กรมการพัฒนาชุมชน องค์การตลาดได้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ผู้บริจาคมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการทำความดี มีจิตสำนึกสาธารณะ