วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 -17.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประสานขอรถโมบายเคลื่อนที่ของของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบริการตั้งจุดตรวจสารตกค้างในอาหารประเภทตลาดสดน่าชื้อ ตลาดนัดน่าชื้อ ตลาดริมบาทวิถี ณ ตลาดสาขาลำพูน โดยได้รับความร่ววมมือจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตามแผนการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารครั้งที่ 2