องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาตลิ่งชัน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาตลิ่งชัน เพื่อชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดสาขาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การประชุมในครั้งนี้มีการเยี่ยมชมการปฎิบัติงานจริงของตลาดสาขาตลิ่งชัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของตลาดสาขาตลิ่งชัน รายงานแผนการปิดช่องว่าง GAP ด้าน Core Business Enables หารือแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตลาดประจำปีบัญชี 2566 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง