วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การตลาดร่วมศึกษาดูงานความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา โดยคณะผู้บริหารองค์การตลาดได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี เพื่อศึกษาดูงาน SEDZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี โก่งธนูโมเดล อบต. โก่งธนู ถือเป็นต้นแบบของโครงการที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรตามแนวทาง 3 Rs คือ Reduce ใช้น้อย Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle