องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาหนองม่วง วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาหนองม่วง เยี่ยมชมการปฎิบัติงานจริงของตลาดสาขาหนองม่วง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของตลาดสาขาหนองม่วง ชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดสาขาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้