ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้าลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารดิบ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้าลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจมาตรฐานสินค้า สุ่มตรวจการจัดส่งอาหารดิบ ในเรื่องของคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดส่งสินค้าของบริษัทอยุธยาค้าส่งผู้ประกอบการขององค์การตลาด ก่อนที่จะนำส่งสินค้าให้กับ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า ได้รับสินค้าไว้ทุกรายการ ตรงตามใบสั่งซื้อและคุณลักษณะที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดไว้ทุกประการ ประชาสัมพันธ์ อต.