วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นำโดย นายเกรียง ดุสิตากุล ผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และพันธมิตรภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำรอบตลาด กวาดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ที่อยู่ตามพื้น ทางเดิน และทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังลดสิ่งปนเปื้อนที่อาจกระจายสู่อาหาร อีกทั้งป้องกันโรคที่เกิดจากพาหะนำโรค โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้องค์การตลาด สาขาหนองม่วง เร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดอย่างต่อเนื่องในโครงการ พัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขา เพื่อให้ตลาดได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข