องค์การตลาด​ เร่งผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดออนไลน์ในรูปแบบค้าส่ง ​(B to B) ร่วมพัฒนาและต่อยอดแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในชุมชนโดยจับมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ในระยะที่ 1 เตรียมป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงเรียน โรงพยาบาลในรูปแบบออนไลน์ . วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย