วันนี้ (23 ม.ค. 66) เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ พื้นที่จังหวัดลำพูน ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ตลาดสาขาลำพูน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอเช่าหรือไม่ ซึ่งวัตถุประสงค์การเช่าเดิมเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (ประกอบกิจการตลาด) ตลาดสาขาลำพูนได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ