วันนี้ (20 ม.ค. 66) เวลา 09:30 น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สำนักงานใหญ่ นางปานจิตร จินดากุล วิทยากรรับเชิญให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการ Enablers ครั้งที่ 2 ให้แก่พนักงานองค์การตลาด ซึ่งในวันนี้จะพูดในส่วนหัวข้อที่เหลืออีก 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2. การบริหารทุนมนุษย์ 3. การจัดการความรู้และนวัตกรรม 4. การตรวจสอบภายใน ซึ่งบรรยากาศภายในการอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง