วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานตลาดสาขาลำพูนร่วมกับสาธารสุขจังหวัด รพ.สต.อุโมงค์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และรักษาการหัวหน้าฝ่ายแผน ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับแผนปี 2566 ลำพูน ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาตลาดต้นแบบ Go Green 6G ตลาดสาขาลำพูน 2. โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาลำพูน 3. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์