วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตลาด ,ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน ,หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้ามาเยี่ยมสถานที่ และจัดให้มีการประชุมพนักงานวางแผนปรับปรุงตลาดและเตรียมเอกสารประชุมผู้ประกอบการตลาดในการปรับอัตราค่าเช่าตลาดสาขาลำพูน ชึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตร ผู้อำนวยการพัฒนาชุมชน บริษัทประชารัฐ และอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเช่าอาคาร otop และห้องตัดแต่งห้องเย็น โดยแบ่งโชนตลาดนัด และปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมกันนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้มาดูลำเหมืองด้านหลังตลาดสาขาลำพูน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามอีกด้วย