วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ นำโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล จัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตลาดประจำปีบัญชี 2566 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 และตัวชี้วัดร่วมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานตามระบบผลการดำเนินตามตัวชี้วัดรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารองค์การตลาด หัวหน้าฝ่าย และพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings