ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)
 • ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง องค์การตลาด ประจำปี 2566
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องพักอาศัย ขั้น 4-5-6 ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาตลิ่งชัน

  (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

 • ราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด ประจำปี ๒๕๖๖
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 กันยายน 2565)
 • ราคากลางโครงการจ้างงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานสาขาบางคล้า หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565)
 • ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) โครงการปรับปรุงระบบบัญชี (Smart Finance) และระบบสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office)
 • ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ราคากลาง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมองค์การตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
 • ราคากลางการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ราคากลางการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ราคากลางงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ราคากลางงานจัดจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2564 ขององค์การตลาด


 • องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อต. : ตลาด : ประวัติขององค์การตลาด

  ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางโครงการจ้างงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานสาขาบางคล้า หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565)
 • ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) โครงการปรับปรุงระบบบัญชี (Smart Finance) และระบบสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office)
 • ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ราคากลาง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
 • ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมองค์การตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
 • ราคากลางการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ราคากลางการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ราคากลางงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ราคากลางงานจัดจ้างผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2564 ขององค์การตลาด