องค์การตลาดเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา และบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชน เพื่อประชาชน ในปัจจุบันดำเนินภารกิจ 2 ประการ คือ 1) ภารกิจในด้านการบริหารพื้นที่ตลาด โดยมีตลาดในความรับผิดชอบ 5 แห่ง และ 2) ภารกิจในด้านธุรกิจอื่น เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายข้าวสารและอาหารดิบให้แก่เรือนจำและส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น

 

1) การดำเนินการเกี่ยวกับตลาด

 

จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ใช้งบประมาณของหน่วยงาน และองค์การตลาด นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปีละ 50% ของกำไรสุทธิ โดยปัจจุบันจัดตั้งตลาดสาธารณะ ให้บริการประชาชน 5 แห่ง คือ


1.1 ตลาดสาขาปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

มีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 1 ตรว. กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นขององค์การตลาด

1.2 ตลาดสาขาหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นขององค์การตลาด

1.3 ตลาดสาขาลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

มีเนื้อที่ 3 ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์

1.4 ตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีเนื้อที่ 15 ไร่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นขององค์การตลาด

1.5 ตลาดสาขาตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์

โดยตลาดสาขาบางคล้าและตลิ่งชันองค์การตลาดยังประกอบธุรกิจให้เช่าห้องพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ด้วย

 

2) ธุรกิจอื่น

 

ได้แก่ การจัดส่งข้าวสารอาหารดิบและเชื้อเพลิง (ไม้ฟืน,แกลบ) ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นภารกิจเสริมเพื่อหารายได้ให้แก่องค์การตลาดฯ อีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากการดำเนินการเกี่ยวกับตลาด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตของตนเพิ่มมากขึ้น องค์การตลาดฯ ดำเนินการจัดส่ง อาหารดิบ ข้าวสาร และเชื้อเพลิงให้แก่เรือนจำฯ ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ และส่วนราชการอื่นๆ โดยในช่วงปีงบประมาณ 2515 - 2519 องค์การตลาดฯ ดำเนินการจัดส่งอาหารดิบ และเชื้อเพลิง โดยมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีพิเศษ แต่ในปีงบประมาณ 2532 เป็นต้นมา ได้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และให้องค์การตลาดฯ ดำเนินการเข้าร่วมประกวดราคาเพื่อเสนอราคาอาหารดิบและเชื้อเพลิงแข่งขันกันกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ