โครงการคาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย “อต. ออนทัวร์ ทั่วไทย” โดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

หลักการและเหตุผล

 • ด้วยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจนอกจากการบริหารตลาดสาขาเพื่อบริการประชาชนให้เพียงพอกับความต้องการแล้ว อีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญ คือการเป็นช่องทางกระจายสินค้าชุมชนและสินค้าที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทย และยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการเป็นกลไกรักษาความสมดุลของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาด เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลและสนับสนุนพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนภายใต้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการคาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออนทัวร์ 365 วัน “อต. ออนทัวร์ ทั่วไทย” โดยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตลอดทั้งปี และเพื่อประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงชุมชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ซื้อและผู้บริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน ให้กระจายสู่ผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่แท้จริงให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการจัดหาสินค้าราคาถูกเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน


 • 1)เพื่อจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง
  2)เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงแหล่งทุน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และฐานะของผู้ประกอบการ
  3)เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  รูปแบบการดำเนินโครงการ

 • องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่ผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าตลอดทั้งปี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐ ที่ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีโอกาสเข้าถึงสถาบันการเงินซึ่งเป็นแหล่งทุน สำคัญในการพัฒนาธุรกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

 • ในการจัดงาน คาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออนทัวร์ 365 วัน “อต. ออนทัวร์ ทั่วไทย” นอกจากจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแล้วนั้น ยังมีพื้นที่ให้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของศูนย์ศิลปาชีพ , สินค้าจากผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ , สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร , สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด , สินค้าราคาควบคุมที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและความบันเทิงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีการจัดงานดังกล่าว บนเนื้อที่ประมาณ 3,000 – 5,000 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาการ จัดงานในแต่ละครั้งประมาณ 7 - 10 วัน โดยจัดเวียนไปในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ

 • รายละเอียดผังการจัดงานโครงการคาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออนทัวร์ 365 วัน "อต. ออนทัวร์ ทั่วไทย" ประจำปีงบประมาณ 2559