ล้านบาท

ผลการดำเนินงานประจำปี 60

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 2

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 3

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 4

(ร้อยละ)

1. การดำเนินงานตามนโยบาย

1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
      1.1.1 ร้อยละของภาพรวมของการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี               (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 50)
100%
42.8
43.09
45.2
74.05%
      1.1.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
              (ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ50)
100%
97.95
99.02
99.02
116.60%
2. ผลการเดินเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

  ตัวชี้วัดทางการเงิน

2.1 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตลาดก่อนหักค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่าย(เฉพาะตลาดที่องค์การตลาดดำเนินการเอง) (EBITDA)
0%

0.43

ล้านบาท

2.72

ล้านบาท

2.45

ล้านบาท

3.27
2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
-10%
12.21

ล้านบาท

15.79

ล้านบาท

65.05

ล้านบาท

100%

ล้านบาท

  ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

2.3 จำนวนตลาดที่ได้รับรองมาตรฐานสุขอนามัย
5%
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5%
2.4 การจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การตลาด ปีงบประมาณ 2561-2564
5%
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5%
และแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 และการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 2560
100%
65%
68%
64%
100%
3. รายงานทางการเงิน
   ก่อนรับรองงบจาก สตง.
   หลังรับรองงบจาก สตง.
ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 

 
รายงานงบทางการเงินประจำปี

 
  • รายงานการเงินประจำปี 2553
  • รายงานการเงินประจำปี 2554
  • รายงานการเงินประจำปี 2555
  • รายงานการเงินประจำปี 2556
  • รายงานการเงินประจำปี 2557
  • รายงานการเงินประจำปี 2558
  • รายงานการเงินประจำปี 2559
  • รายงานการเงินประจำปี 2560
  • รายงานการเงินประจำปี 2561(ก่อนสตง.รับรอง)