ล้านบาท

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561
หน่วยวัด
น้ำหนัก

เป้าหมาย

 

ไตรมาสที่ 1

 

ไตรมาสที่ 2

 

ไตรมาสที่ 3

 

ไตรมาสที่ 4

 

1. การดำเนินงานตามนโยบาย

1.1 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

(ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 1)

คะแนนที่ถูกหัก
1

1

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 

1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 9)

ระดับ
9
9
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2
2
4
 

1.3 ระดับความสำเร็จในการเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 5)

ระดับ
5
5
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2
5
5
 

1.4ระดับความสำเร็จในการขยายตลาดเครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 5)

ระดับ
5
5
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2
2.5
4
 
2. ผลการเดินเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

  ตัวชี้วัดทางการเงิน

2.1 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตลาดก่อนหักค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่าย(เฉพาะตลาดที่องค์การตลาดดำเนินการเอง) (EBITDA)
ล้านบาท
15
15

2.1

5
1
1
 
2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ร้อยละ
10
10
2.2

 

5
5
5
 

  ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

2.3 จำนวนตลาดที่ได้รับรองมาตรฐานสุขอนามัย
จำนวน
15
15
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5
15
15
 
2.4 อัตราการเช่าพื้นที่ตลาด (occupancy rate)
ร้อยละ
5
5
13.61
อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงพื่นที่เช่า
อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงพื่นที่เช่า
2
 
   
     
3. รายงานทางการเงิน
   ก่อนรับรองงบจาก สตง.
-
-
-
 
   หลังรับรองงบจาก สตง.
-
-
-

หมายเหตุ *1.1 การประเมินผลในหัวข้อ GFMIS-SOE สามารถประเมินผลการปฎิบัติงานได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เช่นเดียวกับหัวข้อการบริหารจัดการ เนื

่องจากเป็นการปฎิบัติงานระหว่างปี

ผลการดำเนินงานประจำปี2560

ผลการดำเนินงานประจำปี2562

รายงานงบทางการเงินประจำปี

 
  • รายงานการเงินประจำปี 2553
  • รายงานการเงินประจำปี 2554
  • รายงานการเงินประจำปี 2555
  • รายงานการเงินประจำปี 2556
  • รายงานการเงินประจำปี 2557
  • รายงานการเงินประจำปี 2558
  • รายงานการเงินประจำปี 2559
  • รายงานการเงินประจำปี 2560
  • รายงานการเงินประจำปี 2561(ก่อนสตง.รับรอง)