กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การตลาด

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565

 

กลุ่มที่ 1 การจัดตั้งองค์การตลาด

1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496

กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555

2.4 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ องค์การตลาด พ.ศ.2560

2.5 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ องค์การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

กลุ่มที่ 3 การบริหารงาน การทำงาน พนักงาน บรรจุและแต่งตั้ง และวินัยพนักงานขององค์การตลาด

3.1 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

3.2 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

3.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

3.4 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.5 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2509

3.6 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ. 2557

3.7 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานขององค์การตลาด พ.ศ. 2562

3.8 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยว่าด้วยการสอบสวน การแต่งตั้งกรรมการ และการรวบรวม พยานหลักฐานในการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563

3.9 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสสำหรับพนักงาน

และลูกจ้างประจำขององค์การตลาด พ.ศ. 2560

3.10 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด พ.ศ. 2555

3.11 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2549

3.12 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการกำหนดเครื่องแต่งกายและการแต่งกายพนักงาน และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

กลุ่มที่ 4 ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยเลี้ยง และการเดินทาง

4.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548

4.2 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

4.3 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

4.4 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณี ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19

4.5 ข้อบังคับองค์การตลาดว่า ระเบียบการรับ-จ่าย การเก็บรักษาและการตรวจสอบ ควบคุมการเงิน พ.ศ. 2555

4.6 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองและบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2544

4.7 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2563

4.8 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยรถขององค์การตลาด พ.ศ. 2563

4.9 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยเงินช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2516 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.10 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับ

      การรักษาพยาบาล พ.ศ.2524และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.11 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับ

      การศึกษาของบุตร พ.ศ.2524

4.12 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ พ.ศ.2530และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.13 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ.2530

4.14 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2563

4.15 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พ.ศ. 2563

กลุ่มที่ 5 ข้อบังคับเกี่ยวกับกองทุนขององค์การตลาด

5.1 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2531และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.2 ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กลุ่มที่ 6 ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การตลาด

6.1 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

6.2 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

6.3 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการองค์การตลาด พ.ศ. 2563

6.4 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด

 พ.ศ. 2561

6.5 ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการมอบอำนาจให้บุคคลภายนอกปฏิบัติการเเทนองค์การตลาด พ.ศ. 2561

6.6 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยการเช่าและค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าตลาดกลางเกษตรกร ตลิ่งชัน พ.ศ. 2539

6.7 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยการโอนสิทธิการเช่าตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน

 พ.ศ. 2539

6.8 ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยกำหนดอัตราค่าเช่าแผง อาคารพาณิชย์ และค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า ของตลาดสาขาบางคล้า พ.ศ.2553

6.9 หลักเกณฑ์การเก็บค่าบำรุงตลาดและค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดสาขาลำพูน

กลุ่มที่ 7 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7.3 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

7.4 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

7.5 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ประกาศข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565