• ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วย ระเบียบการรับ-จ่าย การเก็บรักษาและการตรวจสอบควบคุมเงิน ( พ.ศ. 2555)

 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการองค์การตลาด ( พ.ศ. 2560)

 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วย การจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ( พ.ศ. 2561)

 • ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ (ปี พ.ศ. 2530)

 • ระเบียบข้อบังคับองค์การตลาด

 • ข้อบังคับองค์การตลาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสสำหรับพนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์การตลาด พ.ศ.2560

 • ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ (ฉบับที่ 7)

 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการกำหนดเครื่องแต่งกายและการแต่งกายพนักงานและลูกจ้าง
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองและเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2544
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2524
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ.2557
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการพัสดุ
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2531
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยประมวลจริยธรรมขององค์การตลาด พ.ศ.2555
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยระเบียบการรับ-จ่าย การเก็บรักษาและการตรวจสอบควบคุมการเงิน พ.ศ.2509
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2509
 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด
 • พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518และ2543
 • ระเบียบองค์การตลาด
 • ระเบียบองค์การตลาดว่าด้วยการควบคุมการขนส่งสินค้าตลาดกลางผักและผลไม้ขององค์การตลาด พ.ศ.2509
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงาน
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองและเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2544
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2524
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ.2557
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการพัสดุ
 • ข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2531