กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การตลาด

กลุ่มที่ 1 การจัดตั้งองค์การตลาด

กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะกรรมการชุดย่อย

 

กลุ่มที่ 3  การบริหารงาน การทำงาน พนักงาน บรรจุและแต่งตั้ง และวินัยพนักงานองค์การตลาด

 

กลุ่มที่ 4 ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยเลี้ยงและการเดินทาง

 

กลุ่มที่ 5 ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินกองทุน สวัสดิการพนักงาน

 

กลุ่มที่ 6 ข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การตลาด