ปี พ.ศ.

องค์การตลาดร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรระบบการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตร มุ่งยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมอนามัย กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาด สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย ชมรมหน่วยรับรองแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับการสัมมนาออนไลน์

 

นายวิทยา​ ทรัพย์เย็น​ รองผู้อำนวยการ​ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด​ และ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์​ ประธานมูลนิธิ​รักษ์ดินรักษ์น้ำ​ ในการร่วมผลักดันวิถีเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารในราชอาณาจักรไทย มาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา พัฒนาและประยุกต์ใช้ มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย​หรือ​"Earth​Safe" มาตรฐานการเกษตรที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศไทย วิถีชีวิตของไทย การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตลาด และผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ โดยใช้หลักภูมิสังคมและศาสตร์พระราชาเป็นรากฐาน โดยการประชุมหารือร่วมกันในวันพุธที่​ 10 สิงหาคม​ 2565​ ณ​ ห้อง M1-2 ชั้น 23

 

 

ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเรือนจำ วันที่ 20 กรกรกฎาคม 2565 ณ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายวิทยา ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการองค์การตลาด ร่วมกับนายศุภาโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด เข้าพบ นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดส่งเครื่องบริโภค ข้าวสาร และอาหารดิบ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังให้เป็นไปตามสัญญา โดยองค์การตลาด (อต.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจมาตรฐานสินค้า สุ่มตรวจการจัดส่งอาหารดิบของผู้ประกอบการก่อนนำส่งสินค้าให้กับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขังในเรือนจำ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้าลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจมาตรฐานสินค้า สุ่มตรวจการจัดส่งอาหารดิบ ในเรื่องของคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานในการจัดส่งสินค้า ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรนิติฟู๊ด ผู้ประกอบการขององค์การตลาด ก่อนที่จะนำส่งสินค้าให้กับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า ได้รับสินค้าไว้ทุกรายการ ตรงตามใบสั่งซื้อและคุณลักษณะที่เรือนจำหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้ทุกประการ

 

 

วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565

 

 

อต.ศึกษาดูงานหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี วันที่ 30 มิถุนายน 2665 คณะทำงานโครงการปลูก ปัน เปลี่ยน ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน ณ โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สญชัย อึ้งสมรรถโกษา ให้ความรู้เรื่องการปลูกผัก การจัดการขยะ การทำปุยดินจากขยะเปียกเศษอาหาร การเลี้ยงใส้เดือนทำปุ๋ยดิน และการทำปุ๋ยหมัก การบริหารจัดการน้ำมาใช้ในการจัดการฟาร์มผักไร้สารพิษ โดยนำความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง มาปรับใช้ในการดำเนินงานของโครงการปลูก ปัน เปลี่ยน ปลูก ปัน เปลี่ยน สวนผักของคนสวนผักตลิ่งชัน

 

 

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกและผลิต นำผู้ประกอบการ SMES กว่า 16 แบรนด์ตีตลาดตุรกี เสริมทัพความรู้-ช่องทางส่งออก เล็งร่วมสร้าง ตลาดไทย ในเมืองท่องเที่ยวเพื่อวางจำหน่ายสินค้าอย่างยั่งยืนและขยายตลาดส่งออกต่อไป วันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดการนำเสนอส่งออกสินค้าจำหน่ายไปยังประเทศตุรกี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่องค์การตลาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสานนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากโครงการ ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก (AORTOR Global Marketing)

 

 

องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาตลิ่งชัน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การตลาดจัดประชุมผู้บริหารองค์การตลาด ณ ตลาดสาขาตลิ่งชัน เพื่อชี้แจงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตลาดสาขาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การประชุมในครั้งนี้มีการเยี่ยมชมการปฎิบัติงานจริงของตลาดสาขาตลิ่งชัน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของตลาดสาขาตลิ่งชัน รายงานแผนการปิดช่องว่าง GAP ด้าน Core Business Enables หารือแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน

 

 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 -17.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนประสานขอรถโมบายเคลื่อนที่ของของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาบริการตั้งจุดตรวจสารตกค้างในอาหารประเภทตลาดสดน่าชื้อ ตลาดนัดน่าชื้อ ตลาดริมบาทวิถี ณ ตลาดสาขาลำพูน โดยได้รับความร่ววมมือจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตามแผนการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารครั้งที่ 2

 

 

อต.จัดประชุมหารือแนวทางการระบายสินค้าเกษตรล้นตลาด วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือปัญหาอุปสรรคสินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากและสินค้ามีราคาตกต่ำ อีกทั้งปัจจุบันประสบปัญหาด้านการส่งออกเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีคณะผู้บริหารขององค์การตลาดเข้าร่วมประชุม เบื้องต้นองค์การตลาดได้หารือแนวทางเชื่อมโยงความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อหาช่องทางการระบายสินค้ารวมถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

 

 

นายวิทยา​ ทรัพย์เย็น​ รองผู้อำนวยการ​ ทำการแทนผู้อำนวยการ​องค์การตลาด พร้อมด้วย​ นายศุภาโชติ​ มะหลีแก้ว​ เลขานุการ​ องค์การตลาด​ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ​ กัญชง​ กัญชา​ จึงได้ลงพื้นที่​เพื่อศึกษาดูงาน​โครงการ​ พัฒนาศูนย์เรียนรู้​ กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจ​สุขภาพ​ ต.โนนสมบูรณ์​ อ.เมือง​ จ.บึงกาฬ​ เมื่อวันที่​ 13​ มีนาคม​ 2565​ เพื่อนำมาต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร​ รวมถึงรายได้จากการดำเนินธุรกิจใหม่ให้กับองค์การตลาด​ โดยในระยะแรกวางBusiness Model ให้ตอบโจทย์​ 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก​ คือ​ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตเพาะปลูก​ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์​ สุขภาพ​ และการตลาด​ B2B

 

 

ตรุษจีนสวนผัก สักการะเสริมมงคล 2565 ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 09.09 น. ณ องค์การตลาด ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด พร้อมคณะผู้แทนผู้บริหารและพนักงานองค์การตลาด ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าพ่อเซียมซือกง ศาลปู่ชัยมงคล และศาลตายาย เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตลอดจนแสดงเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทาง ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน