ปี พ.ศ.

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ นำโดยฝ่ายติดตามและประเมินผล จัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตลาดประจำปีบัญชี 2566 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 และตัวชี้วัดร่วมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานตามระบบผลการดำเนินตามตัวชี้วัดรัฐวิสาหกิจประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารองค์การตลาด หัวหน้าฝ่าย และพนักงานองค์การตลาดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าไปประชุมที่ตลาดสาขาลำพูน เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 องค์การตลาด (อต.) สาขาลำพูน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด และนายศุภโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด ได้เข้ามาประชุมพนักงานและช่วยเหลือแนะนำตลาดสาขาลำพูน ในการเพิ่มรายได้ การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดทำ Layout ตลาดนัด ตลาดโต้รุ้ง และวางแผนผังตลาดชั้นล่าง ประชุมผู้ประกอบการตลาดในเรื่องปรับอัตราค่าเช่า โดยได้สร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ประกอบการค้า ซึ่งทางตลาดสาขาลำพูนได้กล่าวขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้