ปี พ.ศ.

 

วันที่ 15 พ.ค.2561 องค์การตลาด ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “ตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด” ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดสำหรับสุ่มตรวจเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนำส่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร ตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าภายในตลาดสาขาปากคลองตลาด จำนวน 15 ราย

(CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตลาดบางคล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้สู่ชุมชนในการทำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)