ปี พ.ศ.

 

(CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตลาดบางคล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้สู่ชุมชนในการทำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)