ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 2

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 3

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 4

(ร้อยละ)

1. การดำเนินงานตามนโยบาย

20

1.1 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE        

  (ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 1)

1

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 

1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 9)

9

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

1.3 ระดับความสำเร็จในการเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 5)

5

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

     

1.4ระดับความสำเร็จในการขยายตลาดเครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 5)

5

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

     
2. ผลการเดินเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
  ตัวชี้วัดทางการเงิน
45

2.1 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตลาดก่อนหักค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่าย(เฉพาะตลาดที่องค์การตลาดดำเนินการเอง) (EBITDA)

 

15

2.1

 

 

2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
10
2.2

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

2.3 จำนวนตลาดที่ได้รับรองมาตรฐานสุขอนามัย

 

15

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2.4 อัตราการเช่าพื้นที่ตลาด (occupancy rate)

 

5
13.61
   
3. รายงานทางการเงิน
   

ก่อนรับรองงบจาก สตง.

 

 
   

หลังรับรองงบจาก สตง.

 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

 

รายงานงบทางการเงินประจำปี

 
  • รายงานการเงินประจำปี 2553
  • รายงานการเงินประจำปี 2554
  • รายงานการเงินประจำปี 2555
  • รายงานการเงินประจำปี 2556
  • รายงานการเงินประจำปี 2557
  • รายงานการเงินประจำปี 2558
  • รายงานการเงินประจำปี 2559(ก่อนสตง.รับรอง)
  • รายงานการเงินประจำปี 2560(ก่อนสตง.รับรอง)