1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563
 • 2.ประกาศราคากลาง
 • 3. ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR
 • 4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • 5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
 • 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 7.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างจัดส่งสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สู่ผู้บริโภค (อต.Deliver2 you) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 2 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อกรณีจัดซื้ออะไหล่เหล็กเจาะกระดาษ รุ่น CARL HD-530N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อต.ตช.01 02 49 ขององค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อกรณีจัดซื้อป้ายตั้งโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างจัดมำตรายางหมีกในตัวแบบฝาพลิก จำนวน 7 อัน สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการซื้อถ่านดำจิ๋ว aaa พาโซนิค และอุปกรณ์อื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงประกาศ ณ.วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อกระดาษ A 4 และอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงประกาศ ณ.วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับบรรจุถุงยังชีพ สำหรับใช้ในโครงการ อต. ปันน้ำใจสู้ภัยโควิค-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงประกาศ ณ.วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในโครงการ อต. ปันน้ำใจสู้ภัยโควิค-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะ ลงประกาศ ณ.วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะ ตลาดสาขาตลิ่งชัน ลงประกาศ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อแอกอฮอล์เจล โดยวิธีเฉพาะเจาะในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ลงประกาศ ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลง ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงประกาศ ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดจ้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาดลงประกาศ ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Covid-19) ลงประกาศ ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ.วันที่ 27 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ตลาดสาขาตลิ่งชัน ลงประกาศ ณ.วันที่ 21 เมษายน 2563
 • ประกาศ องค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเจาะจง ลงประกาศ ณ.วันที่ 21 เมษายน 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำเดือนมีนาคม 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบด้านลง PP board 3 จำนวน 2 ป้าย สำนักงานตลาดสาขาตลิ่งชัน ลงประกาศ ณ.วันที่ 16 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างสำหรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานตลาดสาขาตลิ่งชัน ลงประกาศ ณ.วันที่ 16 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานใหญ่ ลงประกาศ ณ.วันที่ 16 เมษายน 2563
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเอกชนดำเนินการซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การตลาด สำนักงานใหญ่ ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ฮจ 3429 สำนักงานใหญ่ ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องเคมีในตัว 3 ชั้น และอุปกรณ์อื่นๆ ตลาดสาขาตลิ่งชัน ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงอาคารตลาดชั้นเดียว ตลาดสาขาตลิ่งชัน ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบด้านลง PP Board 3 จำนวน 1 ป้าย ตลาดสาขาตลิ่งชัน ณ.วันที่ 2 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัลและแอกอฮอล์เจลณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล่องพัสดุ ณ.วันที่ 26 มีนาคม 2563
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ.วันที่ 25 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมและหรือแก้ไขความชำรุดบกพร่องของพัสดุประกอบอาคารองค์การตลาด ณ.วันที่ 25 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบด้านลง PP board3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อที่ล๊อกรถยนต์จำนวน 2ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดน้ำมันเบนซิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อฐานเสียบเสาธง และอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับจัดจ้างกรณีจัดทำกระบอกน้ำสำหรับเป็นของที่ระลึกในนามองค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ทำความสะอาดตลาดสาขาหนองม่วง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับจัดซื้อจัดจ้างกรณีจัดทำพัสดุสำหรับประชาสัมพันธ์และใช้ในกิจการขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดทำสมุุดโน๊สในนามองค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 11 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อของแลกเปลี่ยนสำหรับการปิดการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 9 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อพัสดุ สำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 9 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำไวนิลเจาะตาไก่และป้ายเซลฟี่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาตลิ่งชัน) ประกาศ ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อกระดาษ A4 และแฟ้ม (สาขาตลิ่งชัน) ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออุปกรณ์ซ้อมแซมห้องพักอาศัยและอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาตลิ่งชัน) ประกาศ ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ทำความสะอาดตลาดหนองม่วง)ประกาศ ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างกรณีจัดซื้อพัสดุ (ประเภทเครื่องดื่ม) สำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด สาขาหนองม่วง ประจำปี 2563 จำนวน 1อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างกรณีจ้างประกอบอาหาร (โต๊ะจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างกรณีจ้างช่างถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ปี 2563 หน่วยงานองค์การตลาด (แบบ สขร.1) ประกาศ ณ.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจัดเช่าโต๊ะและเก้าอี้ใช้ สำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือจัดซื้ออาหารว่างสำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานผลการพิจารณาการจ้างทำบัตรนักกีฬา (กีฬาดาร์ท) สำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจัดจ้างทำสูจิบัตร (คู่มือการแข่งขัน) สำหรับการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครัง้ที่ 44 ประกาศ ณ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างจัดงานแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ประกาศ ณ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ซ่อมแซมท่อนำทิ้ง) ณ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อกระดาษทิชชูและอื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน ประกาศ ณ.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อล้อยางและแผงกั้นจราจร และและอุปกรณ์อื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถังขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออุปกรณ์ซ้อมแซมห้องพักอาศัยและอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ณ.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารองค์การตลาด ประจำปีงบประมาณา 2563 ณ.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 42 รายการ ประกาศ ณ.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA) อต.04-05-55 ขององค์การตลาด
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างจัดพิธีเปิดศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตลาดสาขาลำพูน จ.ลำพูน
 • รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 23 มกราคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาจัดทำกระบอกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 23 มกราคม 2563
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562(สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 23 มกราคม 2563
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ก.ค.2562-เดือน ก.ย. 2562 (สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 23 มกราคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างจัดทำตรายางแผนกกิจการพิเศษ(สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 23 มกราคม 2563
 • ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเสื้อกีฬา ดาร์ท สำหรับแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 21 มกราคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อนำมันเบนซินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาตลิ่งชัน) ประกาศ ณ.วันที่ 21 มกราคม 2563
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 (สาขาตลิ่งชัน) ประกาศ ณ.วันที่ 21 มกราคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องพักอาศัย ห้องเลขที่ 536/645/653 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาตลิ่งชัน) ประกาศ ณ.วันที่ 21 มกราคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องพักอาศัย ห้องเลขที่ 484 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาตลิ่งชัน) ประกาศ ณ.วันที่ 14 มกราคม 2563
 • รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 14 มกราคม 2563
 • ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 ตลาดสาขาบางคล้า ประกาศ ณ.วันที่ 14 มกราคม 2563
 • รายงานผลการพิจารณาการจัดทำกระบอกน้ำสำหรับเป็นที่ระลึกในองค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) ประกาศ ณ.วันที่ 08 มกราคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้รับการคัดเลือก การจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สาขาตลิ่งชัน)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 (สาขาตลิ่งชัน)
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (สาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างขนส่งอุปกรณ์สำนักงาน สาขาหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ตลาดสาขาหนองม่วง)
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้ออะไหล่และเปลี่ยนอะไหล่ชำรุดลิฟโดยสาร หมายเลข 1-2 รวม 8 รายการ โดยวิธีเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกกรณีทำสติกเกอร์ ภายใต้โครงการจำหน่วยสินค้าในงาน otop city 2019
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้ออุปกรณ์ชุดควบคุมลิฟโดยวิธีเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง อต. โดยวิธีเจาะจง
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตลาดสาขาบางคล้าประจำเดือน พ.ย. 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดโดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างซ่อมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชข-4470 ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆสำหรับจัดซ่อมแซมห้องพักอาศัย ตลาดสาขาตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมท่อน้ำประปา และชุดวาวล์ลูกลอยเปิดปิดน้ำ ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการได้รับคัดเลือกซื้อน้ำมันเบนซิน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับใช้ประจำสำนักงานองค์การตลาด สาขาลำพูน จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง TOR โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนกระจกรถยนต์ ป้ายทะเบียน ณฐ 8590
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานซ่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดเช่าเต้นท์เพื่อใช้ในองค์การตลาก สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อกรณีจัดซื้ออุปกรณ์การเขียน (ปากกาเพ้นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างทำนามบัตรรองผู้อำนวยการองค์การตลาด จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเจาะจง
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาดสาขาบางคล้า หมายเลขทะเบียน ตย 4024 มาสด้า BT-50 โดยวิธีเจาะจง (ตลาดสาขาบางคล้า)
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera อต 04/05/55 โดยวิธีเจาะจง
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการคัดเลือกสำหรับกาติดตั้งท่อประปาใต้พื้นดินสาขาหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาหนองม่วง)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 กค 2562-กย 2562
 • ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเบนซินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการคัดเลือกสำหรับการจ้างเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานอุปกรณ์มำความสะอาดของคนงาน (ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อกระดาษพิมพ์ต่อเนืองเคมีในตัว 3 ชั้น กระดาษ A 4 และตลับหมึก Epson LQ 590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดองค์การตลาด สาขาหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ตลาดสาขาหนองม่วง)
 • ประการศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อประตู ก๊อกนเ กระจกบานเกล็ด และอุปกรณ์อื่นๆ(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว แบบ 2 ชั้น(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการคัดเลือกสำหรับการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดหมึกเครื่องปรื้นเตอร์สี จำนวน 4 กล่องและและซื้อหลอดไฟจำนวน 3 หลอด
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจระบบ เครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อ ธงชาติและตราสัญลักษณ์ประจำชาติอาเซียน และอุปกรณ์อื่นๆ(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อ กระดาษ A4 และแฟ้มใสสำหรับใส่เอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อ ดำเนินการทำไวนิลที่เจาะตาไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ทำความสะอาดของคนงาน(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆสำหรับซ่อมแซมห้องพักอาศัย ทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ และอุปรณ์อื่นๆ(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ครั้งที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดหมึกเครื่องปรื้นเตอร์ จำนวน 2 กล่องและกุญแจ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมห้องพักอาศัย(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์โดยสาร หมายเลข 1-2 รวม 2 ตัว สำหรับปีงบประมาณ 2563(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อกระดาษ A4 แฟ้มและอุปกรณ์อื่นๆ (ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 **NWE**
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร kyocera อต 04/05/55ขององค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างบริการทำความสะอาดตลาดสาชาลำพูน ประจำปีงบ 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลาดสาขาลำพูน
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างทำป้ายเคาน์เตอร์จัดแสดงเพื่อจำหน่ายสินค้า otop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ทำความสะอาดของคนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อประตู ก๊อกน้ำ กระจกบานเกล็ด และอุปกรณ์อย่างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาซ่อมแซมห้องพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อผ้าหมึกเครื่องคิดเลข Casio โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การตลาดสาขาบางคล้า 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด ฌส 683 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโต๊ะประชุมตัวยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ องค์การตลาดสาขาบางคล้า 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเก้าอี้
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างบริการทำความสะอาด องค์การตลาดสาขาบางคล้า 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้องค์กรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าในงาน การจัดการน้ำเสียประเทศไทย 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดทำแผ่นพับคู่มือการดำเนินงานตามนโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ 3825โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน ฮจ 3429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจักจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตัวแปลงสัญณไวเรสไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีเช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าโดเมน mo.or.th ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างทำป้ายโฆษณาพร้อมตัดสติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ในโครงการ otop midyear 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการเรื้อถอนงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบางคล้า ฉะเชิงเทรา
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาดหมายเลขทะเบียน ฮล2310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การตลาดสาขาบางคล้าจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การตลาดจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกเช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีเช่าให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้งสำหรับพิธีตักบาตรพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตรายางตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซ่อมแซมถนนหน้าสำนักงาน ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ราชการที่ 10 ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนในตลาด (เดือน ม.ค.) ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดยากำจัดหญ้า ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนในตลาด (เดือน พ.ย.) ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนในตลาด (เดือน ต.ค.) ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ด้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาขาตลิ่งชัน ตามโครงการบริหารพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อหมึกเครื่อง print oki c301dn ตลาดสาขาบางคล้า ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่อง print oki c301dn ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายยางเพื่อทนแทนของเดิมที่ชำรุด ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายยางเพื่อทนแทนของเดิมที่ชำรุด ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมประตูสำนักงาน ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดประจำเดือนกันยายน 2561 ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดประจำเดือนมกราคม 2562 ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาด ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงาน ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงาน ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานประจำเดือนเมษายน 2562 ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในองค์การตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโซดาไฟสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถน้ำประปาเอกชน ราคา 1200 สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถน้ำประปาเอกชน ราคา 1800 สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถน้ำประปาเอกชน ราคา 1200 สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อประปาภายในตลาด สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรายาง สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อประปาภายในตลาด สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเครื่องชั่ง สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตย 4025 กรุงเทพมาหานคร สาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง .ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอุปกรณ์สำนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโครงการอบรมและซ้อมดับเพลิงตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ้อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือ เมษายน 2562
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด คันหมายเลขทะเบียน ฮย 3825โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง จัดซิือวัสดุสำนักงานจำนวน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำกระเป๋าผ้า 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันกำลังใจให้ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเสนอราคาจัดซื้อตู้แช่เย็นจำนวน 1 ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำนามบัตรพนักงานระดับหัวหน้าแผนกจำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างถ่ายเอกสารรายละเอียดประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการติดตาม ครั้งที่ 4/2562 องค์การตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเรือพาสำรวจพื้นที่ทางน้ำตามโครงการบริหารพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย สาขาตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหมวกข้าราชการสำหรับชุดปกติขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างและได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม2562-มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด คันหมายเลขทะเบียน ญฐ 8590
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ้อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเครื่องพิมพ์แบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง กรณีจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (งบลงทุน 2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำความสะอาด องค์การตลาดสาขาลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำนามบัตร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมรถยนต์ ฮล2310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมรถยนต์ ฌส 683 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได่รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 30 กล่อง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือขนาดเล็ก งบ 62 (บางคล้า) 10 ชุด (บางคล้า)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือขนาดเล็ก งบ 62 จำนวน 3 ชุด (บางคล้า)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซ่อมรถยนต์ ฮจ 3429 โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ (เลข 1 และ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตาข่ายพลางแสง (สแลน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเอกชนจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ชข-4470 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ชข-4470 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาจัดพิธีเปิดตลาด Green Market โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (งบลงทุน 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 11 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED และอุปกรณ์อื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออุปกรณืเครื่องเขียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (ตลิ่งชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อไข่ไก่เบอร์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างการจ้างซิื้อแฟ้มเจาะพลาสติก ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2561
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ประจำปี 2562
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ประจำปี 2561
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2561
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ประจำปี 2561
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ประจำปี 2561
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างกรณีจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างการจ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างซื้อของขวัญเข้าร่วมพิธีปิดกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่ของลิฟต์โดยสาร (หมายเลข1และ2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฌส 283 กทม. ยี่ห้อนิสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนามบัตรพนักงาน 3 ราย จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนามบัตร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าโดนเมน market-organization.or.th ประจำปีี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายละเอียดคำของบประมาณภายใต้แผนบูรณาการ ระดับพื้นที่ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว และเครื่องดื่มจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำรายงานข้อมูลธุรกิจ (Business Report) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำเสื้อประจำทีม สำหรับการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อพัสดุสำหรับเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาดหมายเลขทะเบียน ญฐ 8590 ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น อัลติส
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้าง ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด เลขทะเบียน ศข 1429 กรุงเทพมหานคร ยีห้อโตโยต้า โดยวิิธีเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้าง ถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด ครั้งที่ 1/2562 โดยวิิธีเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้าง บริการรักษาความสะอาด องค์การตลาดสาขาบางคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิิธีเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้าง ซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้า องค์การตลาดสาขาลำพูน โดยวิิธีเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้าง กรณีจัดซืื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก (งบลงทุนประจำปี 2562 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 1ชุด
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขององค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์โดยสาร(หมายเลข 1 และ 2)รวม 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อชุดไมโครโฟนคาดศีรษะและเครื่องเล่นวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างทำแผ่นเหล็กปิดฝาท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีจัดทำนามบัตร จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน งบลงทุนปี 2562
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายในโครงการ OTOP City โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำนามบัตรผู้อำนวยการ 500 ใบ ขององค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ขององค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2561 ขององค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำอุปกรณ์สำหรับจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำพัสดุสำหรับประชาสัมพันธ์และใช้ในกิจการขององค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง ปริ้นเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำนามบัตร จำนวน 200 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดองค์การตลาด สาขาหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์(โลโก้)องค์การตลาด
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮล 2310 กทม. ยีฮ้อ โฟตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การตลาดจำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ดูดตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสียขององค์การตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การตลาดสาขาบางคล้า ทะเบียน ตย4025 ยีีห้อ มาสด้า BT 50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกล่องกระดาษเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจ้างซ่อมตู้คอนโทรลที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินภายในซอยสวนผัก 4 ขององค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีจัดทำแก้วเป็นของที่ระลึกในงานองค์การตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องถ่ายเอกสาร
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนามบัตร
 • ประกาศผู้ชนะได้รับคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำชุดป้ายไม้บอกทางสำหรับเป็นอุปกรณ์จัดนิทรรศการ
 • ประกาศร่างของเขตงาน (Team of reference:TOR) โครงการมหกรรมสินค้า (market by aortor)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับจัดซื้อจัเจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด สาขาลำพูน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ สำนักงานใหญ่
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดตลาด(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่อง print OKI C301dn(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกุญแจเพื่อใช้ล๊อคอาคารพานิชย์ที่ไม่มีผู้เช่า (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนยางรถเข็นขยะ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 50 กล่อง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในองค์การตลาด สาขาบางคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด ตันหมายเลขทะเบียน ฮจ 3429 ยี่ห้อโตโยต้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานตลาดสาขาลำพูน จำนวน 2 เครื่อง
 • ประกาศผลการจัดจ้างรถขนส่งสินค้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซิ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างทำตรายางแบบหมึกในตัวแบบฝาพลิกสำหรับการใช้งานของนิติกร จำนวน 2 อัน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 7 ตลับ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อเมาส์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด คันหมายเลขทะเบียน ฮย 3825 ยี่ห้อ ฮุนได
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซ่มรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด คันหมายเลขทะเบียน ญฐ 8590 ยี่ห้อ โตโยต้า (TOYOTA)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างแปลประกาศองค์การตลาด เรื่อง นโยบายป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนายกระดับความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานประเภท กล้องวงจรปิด
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อสังฆทาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในราชการที่ 9
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดครั้งที่ 7/2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ selected by อต.ภายใต้โครงการจำหน่ายสินค้าในงานศิิลปาชีพไทย otop ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อหนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมรอยรั่วระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรหัสครุภัณฑ์ อต. 04/51/55
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าโดเมนรายปี ชื่ิอโดเมนรายปี mo.or.th ขององค์การตลาดประจำปี 2561
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษจิกายน 2560 (สขร 1)
 • สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 (สขร 1)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อสังฆทาน ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดจ้างรถขนส่งสินค้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในงาน otop midyear 2018 ณ.เมืองทองธานี
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 104 ตลับ
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาดคันหมายเลขทะเบียน ศ๘ ๑๔๒๙ ยี่ห้อ โตโยต้า(TOYOTA)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อประปาภายในสำนักงานตลาดสาขาบางคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และเครื่องดื่ม จำนวน 14 รายการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับจัดจ้างทำถุงผ้าพร้อมสกีน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเอกชนดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การตลาด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขนส่งสินค้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทคอมพิวเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้าภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขนส่งสินค้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ขององค์การตลาด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ อต.ตช 04/03/52
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขนส่งสินค้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขนส่งสินค้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ อต.ตช 04/11/51
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบของเครื่องปั๊มน้ำของตลาดสาขาตลิ่งชัน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการขนส่งสินค้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเอกชนจัดนิทรรศการเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) ตลาดสาขาตลิ่งชัน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2560
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกระจกตลาดประชารัฐโดยวิธีเจาะจง องค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ อต.ตช. 04/13/42
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน กทม.
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็ตสภาพรถยนต์
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตลาดสาขาบางคล้า ทะเบียน ตย 4025 กทม.
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮย 3825 กทม.
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮจ 3429 กทม.
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จัดซื้อใบเสร็จเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ชั้น
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จ้างขนส่งสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมวันเด็กองค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมตรุษจีนร้อยใจรักเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ green market
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำรายงานประจำปี 2560
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2560
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ในโครงการศูนย์ขับเคลื่อนเศรษกิจฐานรากตลาดสาขาลำพูน จังหวัดลำพูนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อน้ำดื่ม
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อน้ำดื่ม
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อน้ำดื่ม
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อดอกไม้,พวงมาลัย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อดอกไม้,พวงมาลัย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อดอกไม้,พวงมาลัย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อหนังสือพิมพ์
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อหนังสือพิมพ์
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อหนังสือพิมพ์
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างรถขนส่งสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องกระดาษเก็บเอกสาร
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารพานิชย์หมาด c ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานองค์การตลาด สาขาตลาดตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไข่ไก่เบอร์ 2 ตลาดประชารัฐ Green market สาขาตลาดตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งไฟส่องสว่างภายในบริเวรการจัดงานตลาดประชารัฐ Green market สาขาตลาดตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Green market สาขาตลาดตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถอดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องแบบมีสี
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถขนสินค้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างทำเสื้อกีฬาดาร์ท สำหรับการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างผลิตถุงพลาสติก ตลาดประชารัฐ แบบย่อยสลายได้
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายงานผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อพวงหรีด (พวงมาลา)สำหรับวางศพผู้มีเกียติ คือบิดาของรองศาสตราจารย์ รัตนา จักกะพาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 3/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่องประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตลาด สาขาลำพูน
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตลาด สาขาลำพูน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน กทม.
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ ในโครงการศูนย์กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ตลาดสาขาตลิ่งชัน กทม.
 • ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่องค์การตลาด ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่องค์การตลาด ตลาดสาขาบางคล้า
 • ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่องค์การตลาด ตลาดสาขาลำพูน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่องค์การตลาด ตลาดสาขาตลิ่งชัน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่องค์การตลาด ตลาดสาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่องค์การตลาด ตลาดสาขาลำพูน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ญฐ 8590 โตโยต้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำชุดเครื่องแบบพนักงานปักตราสัญลักษณ์ขององค์การตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำชุดเครื่องแบบพนักงานปักตราสัญลักษณ์ขององค์การตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการทำความสะอาด องค์การตลาด สาขาลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดสาขาลำพูน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบปนะมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้นำออกกำลังกายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดประชารัฐ Green Market องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอบรม-สัมนา
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเช้าผลไม้
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำนามบัตร ผู้อำนวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,000
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำนามบัตร จำนวน 200 ใบ
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำโล่ประกาศเกียติคุณ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดจ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอย ณ.องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเอกชนเก็บขยะมูลฝอย ณ.องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดประชารัฐ Green Market องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดประชารัฐ Green Market องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำสมุดโน๊ส ตราสัญลักษณ์องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผู้ชนะจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานของอองค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบุคลากรบริหารตลาดและพัฒนาตลาดสาขาประจำปี 2561ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบุคลากรบริหารตลาดและพัฒนาตลาดสาขาประจำปี 2561ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานประเภทคอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยีห้อนิสัน หมายเลขทะเบียน ณส 683 กรุงเทพ จำนวน 7 รายการ สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตย 4025 กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันโดยใช้ fleet card สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ราคากลางจัดจ้างขนย้ายสานักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขนย้ายอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบห้อง Data Center องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนวิสาหกิจขององค์การตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สอบราคาจัดจ้างโครงการขนย้ายอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบห้อง DATA CENTER องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการ จัดจ้างขนย้ายอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบห้อง DATA CENTER องค์การตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการ จัดจ้างทำชุดเครื่องแบบพนักงานปักตราสัญลักษณ์องค์การตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการ จัดจ้างพิมพ์ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายและบริการน้ำแข็งดองสัตว์น้ำขององค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง ราคากลางการจัดจ้าง พัฒนาและซ่อมแซมปรับปรุงตลาด องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
 • ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้สิทธิ์จำหน่ายและบริการน้ำแข็งดองสัตว์น้ำขององค์การตลาด สาขาบางคล้า
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง ราคากลางการจัดจ้าง พัฒนาและซ่อมแซมปรับปรุงตลาด องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศร่างประชาพิจารณ์>> จัดจ้างปรับปรุงสำนักงานใหญ่องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานใหญ่องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ราคากลางจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศผู้ชนะโครงการ จัดจ้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับกิจการแพปลา องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาดองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาดองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดจ้างติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับกิจการแพปลา องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงห้องสุขาและแก้ไขปัญหาดินทรุดตัว องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
 • ประกาศราคากลาง โครงการ จัดจ้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับกิจการแพปลา องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • <<ประกาศร่างประชาพิจารณ์>> ขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR) โครงการ จัดจ้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับกิจการแพปลา องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาบางคล้า
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิต วีดีทัศน์ แนะนำองค์กร องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงห้องสุขาและแก้ไขปัญหาดินทรุดตัว องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง ราคากลางการจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • < <<ประกาศร่างประชาพิจารณ์>> ขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงห้องสุขา และแก้ไขปัญหาดินทรุดตัว ตลาดสาขาลำพูน
 • <ประกาศราคากลาง> โครงการปรับปรุงห้องสุขา และแก้ไขปัญหาดินทรุดตัว ตลาดสาขาลำพูน
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตลาด สาขา บางคล้า องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างซ่อมแชมพื้นตลาด หมวด F และรางระบายน้ำหมวด G องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาตลาดบางคล้า
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุนประจำปี 2559)องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้า (Business Model) องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference)โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้า (Business Model) องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน
 • ประกาศผู้ชนะ เรื่องการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การตลาด โดยวิธีขายทอดตลาด
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การตลาด โดยวิธีขายทอดตลาด
 • ประกาศราคากลาง เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การตลาด โดยวิธีขายทอดตลาด
 • ประกาศผู้ชะนะ สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารพาณิชย์ องค์การตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศผู้ชนะ สอบราคาจัดจ้างทาสีภายนอกอาคารพาณิชย์ องค์การตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศผู้ชนะ>> สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตลาดชั้นเดียว องค์การตลาด สาขาตลิงชัน
 • <<ประกาศราคากลาง>> เรื่อง ข้อมูลราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • <<ประกาศราคากลาง>> เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนวิสาหกิจ 5 ปี และแผนปฎิบัติการ
 • <<ประกาศราคากลาง>> เรื่อง ข้อมูลราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ และแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2559
 • <<ประกาศราคากลาง>> เรื่อง จ้างตัดเครื่องแบบพนักงาน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2558
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารพาณิชย์ องค์การตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศราคากลาง>>เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารพาณิชย์ องค์การตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทาสีภายนอกอาคารพาณิชย์ องค์การตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศราคากลาง>> ประกาศองค์การตลาดเรื่อง สอบราคาจัดจ้างทาสีภายนอกอาคารพาณิชย์ องค์การตลาด สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตลาดชั้นเดียว องค์การตลาด สาขาตลิงชัน
 • <<ประกาศราคากลาง>> เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตลาดชั้นเดียว องค์การตลาด สาขาตลิงชัน
 • <<ประกาศผู้ชนะ>> การเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อระบบห้อง Data Center องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 2 ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>> การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 2 ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง ยกเลิกการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบห้อง Data center ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างระบบกั้นรถยนต์อัตโนมัติ พร้อมปรับปรุงที่กั้นรถยนต์
 • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>> การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศร่างประชาพิจารณ์>> ขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR) จัดซื้อโครงการพัฒนาพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กรระยะที่ 3 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>> ราคากลางจัดซื้อโครงการพัฒนาพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กรระยะที่ 3 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศร่างประชาพิจารณ์>> ขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR) จัดซื้อระบบห้อง Data Center องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>> ราคากลางจัดซื้อจัดซื้อระบบห้อง Data Center องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศสอบราคา>> สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ตลาดสาขาตลิ่งชัน องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>>สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ตลาดสาขาตลิ่งชัน องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศผู้ชนะ>>สอบราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บรายได้ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ค พร้อมติดตั้ง องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาตลิ่งชัน
 • <<ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)>> สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศสอบราคา>>สอบราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บรายได้ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ค พร้อมติดตั้ง องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาตลิ่งชัน
 • <<ประกาศราคากลาง>>สอบราคาจัดซื้อระบบจัดเก็บรายได้ด้วยเทคโนโลยีบาร์โค๊ค พร้อมติดตั้ง องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย สาขาตลิ่งชัน
 • <<แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง>> ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • (NEW) <<ประกาศสอบราคา>>สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>>สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)>> สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ยกเลิกการประกาศ>> สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศผู้ชนะ>> สอบราคาจัดจ้างทำป้ายสำนักงานตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้ง
 • <<ประกาศสอบราคา>>สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
 • <<ประกาศราคากลาง>>สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • <<สอบราคาจัดจ้าง>>ประกาศองค์การตลาด เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำป้ายสำนักงานตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้ง
 • <<ประกาศราคากลาง>>สอบราคาจัดจ้างทำป้ายสำนักงานตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมติดตั้ง
 • <<ประกาศรายชื่อผู้ชนะ>>การเสนอราคา จัดซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบลงทุนประจำปี 2558 องค์การตลาดสำนักงานใหญ่
 • <<ประกาศสอบราคา>>จัดซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบลงทุนประจำปี 2558
 • (<<ประกาศราคากลาง>>สอบราคาจัดซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบลงทุนประจำปี 2558
 • <<ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา>> ประมูลให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ในองค์การตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศประกวดราคา>>ประมูลให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ในองค์การตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา>> ประมูลให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ในองค์การตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศประกวดราคา>>ประมูลให้เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ในองค์การตลาดสาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • <<ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา>>สอบราคาจัดจ้างสร้างห้องน้ำ ปรับระบบสุขาภิบาล พร้อมระบบไฟฟ้าสำนักงาน องค์การตลาด สาขาหน่องม่วง
 • <<ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา>>สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียภายใน องค์การตลาด สาขาหน่องม่วง
 • <<ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา>>สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ่อบำนัดน้ำเสีย องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน
 • <<ประกาศราคากลาง>>จัดซื้อจัดจ้างสร้างห้องน้ำปรับระบบสุขาภิบาลพร้อมระบบไฟฟ้าสำนักงาน สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • <<ประกาศราคากลาง>>จัดจ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียภายในตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงบ่อพักน้ำเสียภายในตลาด สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างสร้างห้องน้ำปรับระบบสุขาภิบาลพร้อมระบบไฟฟ้าสำนักงาน สาขาหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ตลาดสาขาตลิ่งชัน สาขาตลิ่งชันแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ตลาดสาขาตลิ่งชัน สาขาตลิ่งชันแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • ประกาศผู้ชนะการการสอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่รอบตลาดสาขาตลิ่งชัน ขององค์การตลาด สาขาตลิ่งชันแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแผงหมวด อี. และหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา แผงหมวด จี,แผงหมวด อี, และ แผงหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างสร้างรั้้วบริเวณตลาด สาขาบางคล้า ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในบริเวณตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศการสอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่รอบตลาดสาขาตลิ่งชัน ขององค์การตลาด สาขาตลิ่งชันแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • (ประกาศราคากลางมาตรฐาน)ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในบริเวณพื้นที่รอบตลาดสาขาตลิ่งชัน ขององค์การตลาด สาขาตลิ่งชันแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • ประกาศสอบราคาจัดจ้างสร้างรั้้วบริเวณตลาด สาขาบางคล้า ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างรั้้วบริเวณตลาด สาขาบางคล้า ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา แผงหมวด จี,แผงหมวด อี, และ แผงหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและน้ำประปา แผงหมวด อี,แผงหมวด จี, และ แผงหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแผงหมวด อี. และหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแผงหมวด อี. และหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในบริเวณตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในบริเวณตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศ เรื่อง การให้สิทธิจำหน่ายและบริการน้ำแข็งดองสัตว์น้ำ ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโครงสร้างรั้วตาข่ายป้องกันสุนัข ล้อมรอบแผงค้าตลาดชั้น 1 ตลาดสาขาตลิ่งชัน ณ.องค์การตลาด สาขาตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • (ประกาศราคากลางมาตรฐานสิ่งก่อสสร้าง) จัดจ้างทำโครงสร้างรั้วตาข่ายป้องกันสุนัข ล้อมรอบแผงค้าตลาดชั้น 1 ตลาดสาขาตลิ่งชัน ณ.องค์การตลาด สาขาตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำโครงสร้างรั้วตาข่ายป้องกันสุนัข ล้อมรอบแผงค้าตลาดชั้น 1 ตลาดสาขาตลิ่งชัน ณ.องค์การตลาด สาขาตลาดกลางเกษตรกรตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแผงหมวด อี. และหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาแผงหมวด อี. และหมวด เอฟ. ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในตลาด ขององค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศยกเลิกเอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • "ประมาณการราคาจัดจ้าง" ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • "ประกาศร่างประชาพิจารณ์" ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ.องค์การตลาด สาขาบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กรระยะที่ 2
 • เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กรระยะที่ 2 ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชุดโปรแกรมจัดการและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
 • สอบราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชุดโปรแกรมจัดการและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56
 • สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตลาดชั้นเดียว บริเวณพื้นที่รอบตลาดสาขาตลิ่งชัน กำหนดรับและยื่นเอกสาร 26 ส.ค. - 5 ก.ย. 56
 • สอบราคาจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กำหนดรับและยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56
 • สอบราคาซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้ง กำหนดรับและยื่นซองเอกสารสอบราคา วันนี้ - 27 มิ.ย.56
 • ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการเชิงบูรณาการ กำหนดขายเอกสารประกวดราคาซื้อ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 56
 • ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงานเชิงบูรณาการ ประกาศเมื่อ 17/05/56
 • สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกาศเมื่อ 01/04/56