ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด
  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง การยื่นคำขอผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 )
  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง แบบขอรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้า ขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลงเว็บไซต์ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 )
  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

  • ประกาศองค์การตลาด เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีการจัดหาสินค้าเพื่อการค้าขององค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563