ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR 2564
  • ขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประกาศเผยแพร่ TOR โครงการปรับปรุงระบบบัญชี (Smart Finance) และระบบสมาร์ทออฟฟิศ (Smart Office)
  • ประกาศเผยแพร่ ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
  • ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR 2564 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมองค์การตลาด องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ฯ
  • ข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
  • ข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดเช่ารถยนต์ส่วนกลางขององค์การตลาด จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
  • ขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย องค์การตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564