1. โครงการสร้างความร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน ในการนำสินค้า OTOP ไปจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด

หลักการและเหตุผล
องค์การตลาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา บริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมกับเอกชน โดยองค์การตลาดได้บริหารจัดการภาคธุรกิจด้านสินค้าOTOPและให้การสนับสนุนตลาด เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและแผนงานใหม่ขององค์กร ซึ่งองค์การตลาด ได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในการนำสินค้า OTOP ไปจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด (Modern trade) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประชาชน โดยการร่วมมือระหว่างองค์การตลาดกับกรมการพัฒนาชุมชนและเทสโก้โลตัส ซึ่งเห็นว่าผู้ประกอบการสินค้า OTOP ยังขาดการบริหารจัดการและช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เข้าถึงช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางองค์การตลาดจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนำสินค้า OTOP เข้าสู่เทสโก้โลตัส เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายช่องทางให้แก่สินค้า เพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการสินค้า OTOP อีกทั้งยังทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ได้เพิ่มขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาชุมชน 2. เพื่อให้การค้าของสินค้า OTOP มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนและโมเดิร์นเทรด 4. เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ให้กับสินค้า OTOP 5. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น


เป้าหมาย
1. สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 2. เป็นตัวแทนในการกระจายสินค้า OTOP ในช่องทางใหม่ 3. องค์การตลาดเป็นที่รู้จักมากขึ้น 4. สร้างรายได้ให้แก่องค์กร2. โครงการสร้างความร่วมมือกับกรมราชราชทัณฑ์ในการนำผลิตภัณฑ์ตามโครงการกำลังใจ (ในพระราชดำริของของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้) ไปจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด

หลักการและเหตุผล
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา และบริหารเครือข่ายตลาดภาครัฐ และส่งเสริมตลาดร่วมเอกชน เพื่อเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชุมชนเพื่อประชาชน องค์การตลาดได้บริหารจัดการภาคธุรกิจด้านการเกษตร และให้การสนับสนุนตลาดภาคการเกษตรเพื่อให้เป็นธรรมแก่เกษตรกรทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและแผนงานใหม่ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเปิดโครงการสร้างความร่วมมือกับกรมราชราชทัณฑ์ในการนำผลิตภัณฑ์ตามโครงการกำลังใจ (ในพระราชดำริของของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้) ไปจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด (Modern trade) เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักโทษเมื่อพ้นโทษออกมานั้นจะได้มีอาชีพสุจริต เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงหมาดไทยในส่วนของการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ทางองค์การตลาดจึงเป็นตัวกลางในการนำผลผลิตทางการเกษตรจากกรมราชทัณฑ์ไปจำหน่ายให้กับเทรดเดอร์โลตัส เพื่อช่วยเพิ่มช่องทาง ทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างเศรษฐกิจให้มีรากฐานที่เข้มแข็งทางสังคม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมเครือข่ายให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาของสังคม ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอพอเพียงมาปรับใช้ ๒. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ๓. เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจัดหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร ๔. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมราชภัณฑ์และโมเดิร์นเทรด ๕. เพื่อเป็นแหล่งบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ การให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย เทคโนโลยีและการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิต ๖. เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์การตลาด ๗. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


เป้าหมาย
๑. องค์การตลาดเป็นต้นแบบในการนำผลิตผลทางการเกษตรจากเรือนจำไปจำหน่ายให้กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ๒. สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ๓. เป็นตัวกลางในการจัดหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร ๔. เพิ่มรายได้ให้กับองค์การตลาด ๕. องค์การตลาดเป็นที่รู้จักมากขึ้น