โครงการ Green market โดยแผนกกิจการพิเศษ
ฐานข้อมูลตลาดในกำกับดูแลของ สถ.
ฐานข้อมูลตลาดในกำกับดูแลของ สถ.
แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนร่วมวิ่งรถส่งสินค้ากับ อต.
แบบคำร้องขอลงทะเบียนร่วมวิ่งรถส่งสินค้ากับ อต.
ดัชนีราคาสินค้าตลาดในกำกับของ อต.
ดัชนีราคาสินค้าตลาดในกำกับของ อต.
ราคาสินค้าเกษตร อต.
ราคาสินค้าเกษตร จัดทำโดยฝ่ายตลาดและจัดส่งสินค้า