วิสัยทัศน์

องค์การตลาดเป็นแหล่งสร้างรายได้ของผู้ผลิตผู้บริโภคสมประสงค์ อย่างยั่งยืน

องค์การตลาดมุ่งมั่นในการนำสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ

 

 

ค่านิยมองค์กร

 

 

ค่านิยมองค์กร