ผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

หน่วยวัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

1.การดำเนินการตามนโยบาย

20

1.1ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

ระดับ

9

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

1
3
3

1.2 ระดับความสำเร็จในการเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

ระดับ

5

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

2
2
4

1.3ระดับความสำเร็จในการขยายตลาดเครือข่าย

ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย

ระดับ

5

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

2
2
5

1.4 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

คะแนนที่ถูกหัก

1

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

N/A
N/A

2.ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

45

ตัวชี้วัดทางการเงิน

2.1 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตลาดก่อนหักค่าเสื่อมราคา

รายจ่ายตัดบัญชี และดอกเบี้ยจ่าย (เฉพาะตลาดที่องค์การตลาดดำเนินการเอง) (EBITDA)

ล้านบาท

15

1
1
1
5

2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ร้อยละ

 

10

 
1
5
5
1

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

2.3 การดำเนินงานด้านมาตรฐานสุขอนามัยของตลาด

ระดับ

10

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ

2

3

2.4 อัตราการเช่าพื้นที่ตลาด (Occupancy rate)

ร้อยละ

5

1
1
1
5

2.5 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธุรกิจตลาด

ระดับ

5

1

2

2

2
รายงานทางการเงิน

 

 

ก่อนรับรองจาก สตง.

-

-

Download

หลังรับรองจาก สตง.

-

-

Download
Download
Download
Download

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

รายงานงบทางการเงินประจำปี

 • รายงานการเงินประจำปี 2564
 • รายงานการเงินประจำปี 2563
 • รายงานการเงินประจำปี 2562(หลังสตง.รับรอง)
 • รายงานการเงินประจำปี 2561(ก่อนสตง.รับรอง)
 • รายงานการเงินประจำปี 2561(หลังสตง.รับรอง)
 • รายงานการเงินประจำปี 2560
 • รายงานการเงินประจำปี 2559
 • รายงานการเงินประจำปี 2558
 • รายงานการเงินประจำปี 2557
 • รายงานการเงินประจำปี 2556
 • รายงานการเงินประจำปี 2555
 • รายงานการเงินประจำปี 2554
 • รายงานการเงินประจำปี 2553
 • แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
 • แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 •