ล้านบาท

ผลการดำเนินงานประจำปี 2561
หน่วยวัด
น้ำหนัก

เป้าหมาย

 

ไตรมาสที่ 1

 

ไตรมาสที่ 2

 

ไตรมาสที่ 3

 

ไตรมาสที่ 4

 

1. การดำเนินงานตามนโยบาย

1.1 การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

(ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 1)

คะแนนที่ถูกหัก
1

คะแนน

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 

1.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 9)

ระดับ
9
5
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2
2
 

1.3 ระดับความสำเร็จในการเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 5)

ระดับ
5
5
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2
5
 

1.4ระดับความสำเร็จในการขยายตลาดเครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย

(ถ่วงน้ำหนัก ร้อยละ 5)

ระดับ
5
5
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2
2.5
 
2. ผลการเดินเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

  ตัวชี้วัดทางการเงิน

2.1 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตลาดก่อนหักค่าเสื่อมราคา รายจ่ายตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่าย(เฉพาะตลาดที่องค์การตลาดดำเนินการเอง) (EBITDA)
ล้านบาท
15
1

1.34

2.62
1
 
2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ร้อยละ
10
-10
-81.92%

 

-64.40%
5
 

  ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

2.3 จำนวนตลาดที่ได้รับรองมาตรฐานสุขอนามัย
จำนวน
15
5
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5
15
 
2.4 อัตราการเช่าพื้นที่ตลาด (occupancy rate)
ร้อยละ
5
70
13.61
อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงพื่นที่เช่า
อยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงพื่นที่เช่า
 
   
     
3. รายงานทางการเงิน
   ก่อนรับรองงบจาก สตง.
-
-
-
   
   หลังรับรองงบจาก สตง.
-
-
-

หมายเหตุ *1.1 การประเมินผลในหัวข้อ GFMIS-SOE สามารถประเมินผลการปฎิบัติงานได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เช่นเดียวกับหัวข้อการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นการปฎิบัติงานระหว่างปี

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายงานงบทางการเงินประจำปี

 
  • รายงานการเงินประจำปี 2553
  • รายงานการเงินประจำปี 2554
  • รายงานการเงินประจำปี 2555
  • รายงานการเงินประจำปี 2556
  • รายงานการเงินประจำปี 2557
  • รายงานการเงินประจำปี 2558
  • รายงานการเงินประจำปี 2559
  • รายงานการเงินประจำปี 2560(ก่อนสตง.รับรอง)