โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเสวนาในหัวข้อ
"ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประเทศ" ฟรี จำนวนจำกัด (150 ท่าน)ลงทะเบียน Online