ปี พ.ศ.

 

วันที่ 25 ก.ค.2561 เวลา 15:30 น. องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร)” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 23 พ.ค.2561 เวลา 15:30 น. องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร)” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 25 พ.ค.2561 องค์การตลาด สาขาลำพูน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ และกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ "รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของผู้มาใช้บริการ” ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 15 พ.ค.2561 องค์การตลาด ร่วมกับ สำนักงานเขตพระนคร จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “ตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด” ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักสดสำหรับสุ่มตรวจเดือนละ 4 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนำส่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร

(CSR) ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

โครงการ “ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ตลาดบางคล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ความรู้สู่ชุมชนในการทำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)