ปี พ.ศ.

 

(CSR ตลาดสาขาหนองม่วง) วันที่ 19 ธ.ค.2561 เวลา 16.00 น. ณ องค์การตลาด สาขาหนองม่วง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล น้ำมันประกอบอาหาร หรืออื่นๆ เพื่อนำไปตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารภายในตลาด ให้ตลาดสาขาหนองม่วงได้รับรองมาตรฐานสุขอนามัยต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี